بایگانی برچسب ها : افزونه

اصول و نکات ایمنی در وب گردی اینترنت

کمربند ایمنی خود را در اینترنت ببندید ممکـن اسـت در طـول روز سـاعت های زیـادی را پای سیسـتم رایانـه خـود سـر کنیم و بـدون این کـه هدف خاصـی را دنبـال کنیـم، مرورگـر اینترنتـی خـود را باز کـرده و بـه صفحـات و سـایت های مختلـف اینترنتـی سـر بزنیـم. بـه ایـن کار وب گـردی گفتـه می شـود. ایـن کـه با هـدف یا ... ادامه مطلب »