متودولوژی آموزشی در NIIT

niitروش آموزش در NIIT براساس متودولوژی ( LACC ( Learning Architecture On Collaborative Constructivism معماری آموزشی مبتنی برمشارکت در یادگیری است . دراین متودولوژی یک مبحث تخصصی درقالب ۴ ترم آموزشی ارائه می گردد که جمعا˝دو سال به طول خواهد انجامید.

Cycle


هرترم خود به دوکوارترآموزشی تقسیم می شود .درهرکوارترآموزشی ۲۴۰ ساعت برنامه آموزشی به صورت ترکیبی شامل کلاسهای حضوری ،e-learning ،مطالعه منابع آموزشی،انجام پروژه های واقعی وارائه سمینارهای تخصصی به همراه آزمون Online پایان کوارتردرقالب سیکل های آموزشی ارائه می گردد.درهرسیکل آموزشی برنامه در شکل آموزش ،مباحثه ورفع اشکال وانجام پروژه های تمرینی برای ماژولها یا درسها می باشد بدین ترتیب آموزش گام به گام وبا حصول اطمینان از کیفیت ویادگیری دانشجویان پیش می رود.
برنامه آموزشی درهرکوارتر به گونه ای دقیق تدوین شده است که دانشجو درهر مرحله ای از تحصیل می تواند نسبت به مراحل پیشرفت خود و مطالبی که فرا گرفته است و همچنین مطالبی که فرا خواهد گرفت ،با دقت بسیار بالا درحد ساعت وجلسه ارائه مطلب ،اطمینان حاصل نماید.

LACC

این متودولوژی از چهارجزء زیرتشکیل شده است:
۱- آموزش : دراین بخش دانشجو بامفاهیم جدید آشنا می گردد.
۲- مباحثه : دراین بخش رفع اشکال و جمع بندی صورت می پذیرد.
۳- تجربه عملی: دراین بخش با انجام تمرین های متنوع کسب تجربه عملی می نماید.
۴- پیاده سازی: دراین بخش با طراحی و پیاده سازی پروژه ها در محیط های واقعی، توانایی خود در موضوع آموزشی را محک می زند.

درباره‌ی علیرضا مهدیان

مدت ها است دانشجوی کامپیوتر هستم.

جوابی بنویسید