اصول و نکات ایمنی در وب گردی اینترنت

کمربند ایمنی خود را در اینترنت ببندید

ممکـن اسـت در طـول روز سـاعت های زیـادی را پای سیسـتم رایانـه خـود سـر کنیم و بـدون این کـه هدف خاصـی را دنبـال کنیـم، مرورگـر اینترنتـی خـود را باز کـرده و بـه صفحـات و سـایت های مختلـف اینترنتـی سـر بزنیـم. بـه ایـن کار وب گـردی گفتـه می شـود. ایـن کـه با هـدف یا بـدون هـدف خاصی، سـایت های مختلـف را بـاز کـرده و به جسـتوجوی مطالـب مورد نظرمـان بپردازیـم. بـدون شـک ایـن کار بسـیار لـذت بخـش اسـت و باعـث می شـود در بسـیاری از مواقـع متوجـه گـذر زمـان نشـویم امـا در زمانـی کـه در حال ایـن کار هسـتید بـه این فکـر میکنیـد که ایـن کار تا چـه حد می توانـد امنیت شـما در جهـان مجـازی را به خطـر انـدازد؟ آیـا بـه سـایت هایی کـه وارد می شـوید بـه قـدر کافی دقـت داریـد؟
برقـراری امنیـت کامل در زمـان وب گـردی تقریبـا غیر ممکن اسـت امـا رعایت برخـی از نـکات در اسـتفاده از اینترنـت می توانـد تاثیر قابـل توجهـی در افزایش امنیت شـما داشـته باشـد. به همیـن خاطـر ایـن هفتـه تصمیـم گرفته ایم تا شـما را بـا مهمترین نکات امنیتـی در زمان اسـتفاده از اینترنت آشـنا کنیم.

مراقب کلیک های خود باشید

مراقـب باشـید بـرروی چـه چیـزی کلیـک می کنیـد! سـایتها بـه راحتـی میتواننـد بفهمنـد از کجـا می آیید، آدرس IP شـما چیسـت. نکته بسیار مهمی که در بـاز کـردن یک لینـک باید توجه داشـته باشـید این اسـت کـه اگـر می خواهید اطلاعات سـایتی کـه در آن هسـتید توسـط سـایتی که لینک آن آمده اسـت دزدی نشـود، لینـک را به طور مسـتقیم باز نکنیـد بلکه لینک را کپـی کـرده و در یـک تب جدید یـا پنجـره جدید باز کنیـد. نمونه ای از این سـایت ها، سـایت هایی هسـتند که به شـکل فـروم و تـالار هسـتند و کاربـران لینک های مختلفـی بـا اهـداف مختلـف در صفحه قـرار میدهند و شـما را ترغیـب میکننـد تـا روی آن کلیـک کنیـد. امن تریـن راه بـرای زمانـی که از سـایت های ناشـناس اسـتفاده می کنیـد اسـتفاده از پروکسـی میباشـد، هـر سـایتی کـه بدون پروکسـی بازدیـد می کنید بـه راحتی میتوانـد بـه IP شـما دسترسـی داشـته باشـد. طبـق آمـار، اکثـر اطلاعـات دزدی شـده و کلاهبرداری هـا از طریـق کلیـک کـردن بـرروی لینک هایـی اسـت کـه کاربـر را تشـویق بـه کلیـک بـرروی لینـک می کنـد و سـپس بـه یک سـایت آلـوده وصـل می کنـد. خصوصا در مـورد ایمیل هایـی کـه بـه شـما میرسـد، حداکثـر دقـت را کنید و ایمیل هایـی را کـه ناشـناس می باشـد در لیسـت هرزنامـه خـود قـرار دهیـد و از بـاز کـردن و کلیـک بـرروی لینک هـای موجـود در محتـوای آن خـودداری کنید.

مرورگر خود را آپدیت کنید

مرورگـر خـود را مرتـب بـه روزرسـانی کنیـد. معمـولا مرورگرهـای مختلـف بـه شـکل متناوب نسـخه های مهـم امنیتـی خود را بـرای دانلـود، ارائـه میدهند، این نسـخه ها مشـکلات و آسـیب پذیری هـا و باگ هـای امنیتـی در نسـخه های قبلـی را برطـرف کرده انـد، ایـن آسـیب پذیری هـا معمـولا بعـد از حملـه توسـط مهاجمیـن و روش هـای هـک کـردن و همچنیـن گزارش هـای دریافـت شـده از کاربـران مبنی بر وجـود مشـکل امنیتـی، شناسـایی و برطـرف می شـود. بـرای دریافـت ایـن برنامه هـای بـه روز شـده حتمـا از طریق وب سـایت خـود مرورگـر اقـدام کنیـد یـا بـه شـکل آنلایـن اقـدام به آپدیت کردن آن توسـط خـود مرورگر کنیـد. همچنیـن سیسـتم عامـل خـود را نیـز مرتب به روزرسـانی کنیـد خصوصـا نسـخه های امنیتـی کـه سیسـتم عامل هـا بـرای دانلـود هـر چند وقت یـک بار بـرروی سـایت خـود قـرار میدهنـد.

صفحات پاپ اپ را مسدود کنید

جلـوی Pop-up را گرفتـه و آن را بـلاک کنیـد! Pop up صفحاتـی هسـتند کـه بـدون اجـازه شـما بـاز می شـوند و شـروع بـه بارگـذاری در مرورگـر شـما می کننـد، بسـیاری از ایـن Pop-up هـا می تواننـد بدافزارهایـی باشـند کـه بـدون اجازه شـما مبـادرت به انجـام عملیـات مخـرب می کننـد. اکثـر نسـخه های جدیـد مرورگرهـا ایـن امـکان را دارنـد کـه بـه طـور پیـش فـرض، جلـوی ایـن Pop-up هـا را می گیرند و آنهـا را بـلاک می کنند. اگـر در مرورگر شـما هنوز این ویژگـی فعـال نمی باشـد حتمـا آن را فعـال کـرده یا از نسـخه های بالاتـر کـه ایـن امـکان را فراهـم میکند اسـتفاده کنیـد یـا از نرم افـزارهای بلاک کننـده Pop-up اسـتفاده کنیـد.

هر افزونه ای را نصب نکنید

در انتخـاب پلاگین هـا و افرونه هـای مرورگرهـا بسـیار مراقـب باشـید حتـی بسـیاری از افزونه هـای امنیتـی طراحی شـده بـرای ایـن مرورگرها خودشـان برنامه هـای تروجـان و جاسوسـی میباشـند. تـا جایی کـه امـکان دارد سـعی کنیـد ایـن افزونه هـا را نصـب نکنیـد و اگـر زمانـی هـم نصـب کردیـد از اعتبـار آن اطمینـان حاصـل کنیـد و از افزونه هایی اسـتفاده کنید کـه مـورد تاییـد خـود مرورگرهـا و توسـعه دهنـدگان آن مرورگـر میباشـد. زیـرا ایـن افزونه هـا بـه شـدت میتواننـد خطرنـاک بـوده و اطلاعات مهمـی از جمله اطلاعـات کارت بانکـی شـما را بـه سـرقت ببرنـد.

 

منبع: هفته نامه بایت

درباره‌ی علیرضا مهدیان

مدت ها است دانشجوی کامپیوتر هستم.

جوابی بنویسید