اصطلاحات روز – idioms and expressions- PART ONE

  1. نمیدونم/ سر در نمیارم                           Beats me / Search me

  2. پسرخاله نشو                                  Don’t get fresh with me

  3. نمک نشناس نباش            Don’t bite the hand that feeds you

  4. بهش زنگ بزن                                              Give him a buzz

  5. داره از حسادت میترکه                          He is green with envy           

  6. پشت گوش نندازش                                      Don’t neglect it

  7. دیوار موش داره موشم گوش داره                        Walls have ear

  8. دیگه نبینم چنین کاری کنی                 Don’t dare do that again

  9. مواظب حرف زدنت باش        Watch your tongue/ Watch your word

  10. کار از کار گذشته                                           The die is cast

درباره‌ی الهام کریمی

جوابی بنویسید